De eerste steenlegging

Er is een logo

Het huis

Dagbesteding

 

Ontstaansgeschiedenis

Dit verhaal start begin 1998. Via de logeerhuizen in Voorthuizen en Wekerom wordt bekend dat een ouder op zoek is naar ouders die mee willen denken over het opzetten van een kleinschalige woonvorm. Binnen korte tijd geven tien ouders zich op voor dit project. De eerste afspraak om elkaar te ontmoeten is snel gemaakt.

Na een aantal vergaderingen als groep ouders hebben we een globaal beeld wat ons voor ogen staat: scheiden van wonen en zorg, en kleinschalig wonen met 24uurs begeleiding. De groep bestaat dan uit 10 jongeren: 2 uit Barneveld, 4 uit Voorthuizen, 1 uit Soest, 1 uit Terschuur en 2 uit Ede. We besluiten de handen uit de mouwen te gaan steken: we gaan op bezoek bij omringende gemeentes (Ede, Barneveld) om te zien wat er op het gebied van wonen mogelijk is. We nodigen zorgverleners uit om zich te presenteren. In de vier jaar voorafgaand aan het starten van het Werelthuis organiseren we diverse keren met de jongeren en ouders middagen en uitstapjes. Twee keer organiseren we een logeerweekend, zonder ouders.

 

Oriëntatie op wonenDe locatietekening

We gaan verder in gesprek met de Woningstichting Barneveld. Zij zijn direct enthousiast en willen graag meedenken. Hun enthousiasme en deskundigheid versterken de onze! In juni 1999 doet de Woningstichting Barneveld een officieel verzoek aan het College van B&W om een kavel grond te kopen voor ons project. Nog voor de kerst krijgen we een brief van de gemeente Barneveld dat ze bereid zijn om met ons verder te denken en te praten over ons project op de locatie deTekening van het huis Kromme Akker in Voorthuizen. Een mooie opsteker voor de kerstdagen. In 2000 wordt het overleg met de Woningstichting intensiever: er moet een definitief programma van eisen komen en er dient een bouwteam te worden geformeerd. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst met de Woningstichting gesloten.

De eerste schetsen die de plek van "Het Werelthuis" in het gebied de Kromme Akker in Voorthuizen aangeven, komen in februari ter tafel. Het ziet er prachtig uit. De gemeente Barneveld zit ook niet stil: in maart doen zij ons een voorstel. Hierin wordt een aantrekkelijke grondprijs voorgesteld. Aan de achterzijde van de kavel - die in eerste instantie te groot was voor ons Werelthuis - zal openbaar groen komen. Tevens is men bereid een versnelde procedure ex.art.19 WRO te voeren om de tijdsplanning van de bouw aan te kunnen houden. De gemeente doet er alles aan om ons te helpen. De architect komt met de eerste schetsen. We zijn er stil van. Het ziet er geweldig uit.

Om de realisatie van Het Werelthuis in goede formele banen te leiden is toentertijd de Vereniging Het Werelthuis opgericht, waaronder twee Stichtingen vallen, de Stichting Beheer en de Stichting Steun. Daarnaast is er een medezeggenschapsraad in het leven geroepen, de Merbouw.

De Stichting Beheer werkt verder in het bouwteam, samen met de architect en de Woningstichting. Ook hebben zij contact met de ambtenaar van de gemeente Barneveld die de WVG beheert. Er wordt een inventarislijst voor de algemene ruimtes gemaakt. De Stichting Steun maakt een folder die ter promoting van ons project ingezet kan worden bij de fondsenwerving. Ons 'verhaal' wordt steeds concreter. We beginnen met een ruwe kostenberaming en een voorlopige inventarislijst. Deze gaat vooral over de algemene ruimtes. We moeten al direct gaan bijstellen en sommige wensen op een laag pitje zetten. We zullen de Stichting Steun de komende maanden hard nodig hebben! De eerste tekeningen van de binnenkant van het huis beginnen ook te komen.

Ook is er contact met de ambtenaar van WVG van de gemeente Barneveld. Men denkt graag (en deskundig) met ons mee. Omdat twee bewoners gebruik maken van een rolstoel zullen er ook een aantal aanpassingen in de algemene ruimtes gemaakt moeten worden. De inventarisatie hiervan heeft inmiddels plaats gehad. De Stichting Steun werkt keihard door. Diverse acties worden opgezet en het is fijn om te merken dat zoveel mensen met ons meeleven en hun steentje bij willen dragen. In mei komen de officiële tekeningen op tafel, we praten er binnen de Vereniging een avond over, daarna gaat de Stichting Beheer hier weer mee verder in gesprek met aannemer, architect en Woningstichting.

Begin juni starten de grondwerkzaamheden. Het gaat nu toch echt gebeuren! Het komende half jaar zal vooral in het teken van een heleboel praktische zaken komen te staan zoals de inrichting van huiskamers, tuin, recreatieruimte en appartementen. Maar ook over afspraken met de nog te vormen bewonersraad, huurovereenkomsten, leveranciers, teveel om op te noemen. Op 10 oktober 2001 legt dhr. Burgering, burgemeester van Barneveld, de eerste steen. Nog voor de kerst 2001 wordt het Werelthuis opgeleverd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gebouw van de Woningstichting tekenen de jongeren hun huurcontracten en wordt de sleutel symbolisch overhandigd door dhr. Meester van de Woningstichting. Leveranciers en klusjesmannen lopen af en aan. De jongeren richten hun appartementen naar hun eigen smaak in. In februari 2002 zwaaien de deuren open, we houden onze adem even in: het is klaar en het gaat nu pas echt beginnen! Het Werelthuis staat eerst een beetje op een (w)eiland in Voorthuizen. Nadat eerst aan de overkant van de singel een complete wijk is verrezen, krijgen we in februari 2007 echte overburen. Ook naast ons gaat de bouw beginnen. We zitten nu midden in de Kromme Akker.

 

Oriëntatie op zorg

Voor de benodigde zorg besluiten we om ons te oriënteren bij een aantal zorgverleners uit de regio. Zij presenteren zich aan de groep ouders, zodat wij een goed beeld krijgen. Iemand van de Sociaal Pedagogische Dienst informeert ons over indicatiestellingen, wachtlijsten en het verschil tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget. Iemand van een Budgethouders Vereniging informeert ons over de (on)mogelijkheden van dit PGB.

We leggen onze plannen aan het Zorgkantoor voor. Ook bezoeken we een aantal al bestaande woonvormen om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in een kleinschalige woonvorm. We besluiten begin 1999 met één zorgverlener in zee te gaan. Zij adviseren ons gaandeweg het traject. Zij dragen ideeën aan omtrent de organisatievorm, voorbeelden van huisvesting en een programma van eisen. We sluiten met hen een intentieovereenkomst af, met ontbindende voorwaarden. Vanuit de zorgverlener vindt een eerste screening van onze kinderen plaats. De resultaten hiervan bevestigen wat we als ouders al wisten: de groep lijkt prima bij elkaar te passen, en ook qua zorgvraag bij elkaar aan te sluiten. In september 2000 gaan we aan het werk met de zorgplannen. Voor ieder van de toekomstige bewoners dient een individueel zorgplan opgesteld te worden. Hierbij komen het levensverhaal en persoonsbeeld aan bod.

Daarnaast moet er ook aandacht komen voor het collectieve zorgplan. Daarvoor wordt de werkgroep Zorg in het leven geroepen. Deze werkgroep praat in eerste instantie over de zorgvisie. Het gaat hier om zaken als normen, waarden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. De werkgroep maakt daarop een inventarisatie onder ouders om te weten te komen hoe iedereen tegen bovenstaande zaken aankijkt. Het is goed om een aantal zaken nu al bespreekbaar te maken. De driehoek zorggebruiker-zorgverlener-ouder(s) is een complex veld van belangen en bedoelingen, wat we zo goed mogelijk in kaart proberen te brengen. We beginnen als groep na te denken over appartementenindeling en huiskamerindeling. De zorgverlener helpt ons door onze kinderen andermaal tijdens een logeerweekend te observeren. Hun advies wordt in juni besproken.

Wij hebben gekozen voor de J.P. van den Bent Stichting (verder: JP) als zorgaanbieder (http://www.jpvandenbent.nl). Hun aanbod sloot het beste aan bij de door ons geformuleerde wensen en onze financiële mogelijkheden.

In februari 2002 is het zover dat de bewoners in Het Werelthuis komen wonen.

 

Organisatie

In deze sectie wordt de praktische werkwijze van de Vereniging Het Werelthuis, de beide Stichtingen en de Merbouw uiteengezet zoals die in 2012 plaats vindt, met als doel een duidelijke uitgangspositie vast te leggen van waaruit de ontwikkelingen naar de toekomst vorm gegeven kunnen worden. De details van de reglementen van Vereniging, Stichtingen en Merbouw blijven hier verder buiten beschouwing.

 

Vereniging Het Werelthuis

Doel:    het behartigen van mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap, vooral van de bewoners van Het Werelthuis.

Leden:  alle ouders.

 

 

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het overlegt op ad hoc basis bij de voorbereiding van de ledenvergadering.

 

Belangrijke activiteiten

 • Hoogste orgaan in de organisatiestructuur
 • Organiseren ledenvergadering (minstens tweemaal per jaar):
  • Platform waarbij alle ouders elkaar ontmoeten en zaken bespreken van collectief belang
  • Informatie uitwisseling over gang van zaken binnen Stichting Beheer, Stichting Steun, en Merbouw
  • Organiseert bijeenkomsten van ouders en medewerkers
  • Benoemt bestuur van Stichting Beheer en Stichting Steun, benoemt commissie kascontrole van beide stichtingen, benoemt voorzitter Merbouw
  • Bespreekt en keurt goed de jaarrekeningen van beide onder 1.1.2.2 genoemde stichtingen
 • Neemt initiatief voor beheer website
 • Neemt initiatief verzorging attenties voor medewerkers (kerst, afscheid, jubilea, verjaardagen, e.d.)
 • Beheert bijdragen van ouders en bewoners
 • Neemt initiatief voor jaarlijks etentje van ouders
 • Neemt initiatief voor informatieverstrekking bij hernieuwde PGB indicatiestelling
 • Neemt initiatief voor vertegenwoordiging binnen JP overlegorganen

 

Specifiek voorzitter

 • Onderhoudt informeel contact met locatie- en/of clustermanager over zaken die aandacht vragen
 • Maakt deel uit van de sollicitatiecommissie vacature locatiemanager
 • Representeert de Vereniging Het Werelthuis

Stichting Steun Het Werelthuis

Doel: Het genereren van (derden)gelden. Deze gelden worden ingezet voor algemene zaken in Het Werelthuis, het betreft dan met name de inventaris van alle ruimtes uitgezonderd de appartementen van de bewoners en het kantoor van de leiding. Denk ook aan de tuinspullen en de tandem e.d.

Bestuur: Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, drie (ouder)leden en een adviseur.

 

Het Bestuur

Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar bijeen om de stand van zaken mbt de Stichting Steun te bespreken.

Daarnaast vergaderen de voorzitter en de penningmeester tweemaal per jaar met de voorzitter en de penningmeester van Stichting Beheer.

 

Belangrijkste Activiteiten:

 • Er wordt nu geen actieve werving voor gelden gedaan, gezien de positieve liquide situatie van Stichting Steun.
 • Het bestuur houdt zich momenteel bezig met het hernieuwen van een flyer voor het Werelthuis en wil dit eventueel koppelen aan het oprichten van Vrienden voor het Werelthuis-club.

 

Stichting Beheer Het Werelthuis

Doel:     De Stichting Beheer houdt zich bezig met de financiële en materiële aspecten van het reilen en zeilen van Het Werelthuis.

Bestuur: Het Bestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vier (ouder)leden.

 

Het Bestuur

Het bestuur komt tweemaal per jaar bijeen om de stand van zaken mbt de Stichting Beheer te bespreken. Daarnaast vergaderen de voorzitter en de penningmeester tweemaal per jaar met de voorzitter en de penningmeester van Stichting Steun. Eveneens tweemaal per jaar vergaderen de penningmeester en de secretaris met de locatiecoördinator en de clustermanager Veluwe van de JP.

 

Belangrijkste Activiteiten

 • De secretaris coördineert de PGB bedragen van de ouders voor de zorg door de JP.
 • De secretaris en de penningmeester overleggen tweemaal per jaar of meer met de JP (met de locatiecoördinator van Het Werelthuis en met de clustermanager Veluwe) over de begroting voor de JP en de daarbij behorende inzet van het personeel.
 • De penningmeester maakt de begroting op voor het komende jaar die na goedkeuring door Beheer in de najaarsvergadering van de Vereniging besproken wordt. In de voorjaarsvergadering van de Vereniging wordt het door hem opgestelde en door Beheer gefiatteerde financiële jaarverslag van het voorafgaande jaar besproken, waarna de kascontrolecommissie de boekhouding controleert en goedkeurt.
 • De penningmeester voert een wekelijkse kascontrole uit op de huishoudkas van de leiding.
 • Eens in de vier jaar worden de financiële documenten van de Vereniging, Stichting Steun en Stichting Beheer gecontroleerd door een externe accountant. De penningmeester van Beheer bereidt dit voor.
 • De secretaris en de penningmeester beheren de inventaris van de gemeenschappelijke ruimten, controleren bij optredende gebreken, en bemiddelen bij onderhoud en nieuwe aanschaf. Over de bijdragen van Stichting Steun voeren de voorzitter en de penningmeester tweemaal per jaar overleg met de voorzitter en de penningmeester van Stichting Steun.
 • De secretaris onderhoudt de contacten met de Woningstichting Barneveld (de eigenaar van Het Werelthuis) en de leveranciers voor levering en onderhoud van de speciale voorzieningen zoals het brandmeldsysteem, de brandblusmiddelen, en de lift, alsook van de telefoon en het internet in Het Werelthuis.

 

De Merbouw

Doel: De Merbouw is als medezeggenschapsraad het platform waar de driehoek BEWONERS, BEGELEIDERS, OUDERS elkaar ontmoeten: hier worden alle zaken die collectieve zorg aangaan besproken.

 

De Samenstelling

De Merbouw bestaat uit een voorzitter (ouder), twee andere ouders (huis 38 en 40), twee bewoners (huis 38 en 40), de locatiecoördinator en een leidinggevende.

 

Belangrijkste activiteiten

 • De Merbouw vergadert vier keer per jaar. De voorzitter organiseert de vergaderingen en  bepaalt samen met de locatiecoördinator de agenda. De notulen worden beurtelings door de leiding dan wel de ouders verzorgd.
 • De Merbouw bespreekt de lopende zaken in Het Werelthuis naar aanleiding van vragen van bewoners/leiding en van ouders. Merbouw overstijgende beslissingen legt de voorzitter voor aan de Verenigingsvergadering of de locatiecoördinator aan de J.P. van den Bent.
 • De Merbouw vormt uit haar midden de 2e sollicitatiecommissie bij het aannemen van nieuwe medewerkers.

 

De zorg

De Vereniging heeft gekozen voor de J.P. van den Bent Stichting (verder: JP) als zorgaanbieder (http://www.jpvandenbent.nl). Hun aanbod sloot het beste aan bij de door ons geformuleerde wensen en onze financiële mogelijkheden. De JP legt de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Iedere locatie is redelijk autonoom, zodat korte lijnen en laagdrempeligheid gewaarborgd zijn. Gerichtheid op de cliënt vraagt actief aandacht voor wensen en behoeften. De vraag van de cliënt goed interpreteren en de begeleiding daarop afstemmen, vormen de basis ingrediënten van vraaggericht werken. Het ondersteuningsplan is het hulpmiddel om de juiste mate van ondersteuning te volgen en te toetsen. De JP stelt prijs op kritische cliënten, die de kwaliteit van dienstverlening bevorderen en hen de kans geven op een slagvaardige manier met nieuwe vragen om te gaan. Dit blijkt ook uit hun slogan: “Wat de JP vandaag nog niet in huis heeft, kan morgen al heel gewoon zijn.”

 

Begeleiders

In het Werelthuis werkt een locatie coördinator en er zijn begeleiders en assistent begeleiders. Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider. De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt voor de bewoner en de ouders. Zij hebben regelmatig overleg. Daarnaast heeft elke bewoner nog een ‘schaduwbegeleider’, die eveneens de belangen van de desbetreffende bewoner behartigt. De persoonlijk begeleider schrijft een ondersteuningsplan, wat eens per jaar een update krijgt. Er zijn twee begeleiders voor de huishoudelijke hulp, die ook een deel van hun werk met de bewoners samen doen. In het Werelthuis wordt gewerkt op basis van 24-uurs zorg. In de piektijden zijn er twee begeleiders aanwezig. Elke nacht is er een slaapwacht. Overdag, als de bewoners naar hun werk zijn, is er altijd iemand die telefonisch bereikbaar is.

Binnen het zorgbudget is ruimte open gehouden voor extra uren waarin recreatieve activiteiten gedaan worden die soms door meerdere bewoners, maar soms ook door individuele bewoners zijn voorgesteld (een op een aanpak).

Er zijn ook een aantal vrijwilligers die in en rond het Werelthuis meehelpen.

 

Dagbesteding en vrije tijd

Alle bewoners hebben dagbesteding elders in Barneveld of omgeving (bijvoorbeeld Stichting Ons Bedrijf Barneveld, www.onsbedrijfbarneveld.nl, of Stichting de Rozelaar, www.rozelaar.nl). De persoonlijke begeleider in Het Werelthuis heeft ook contact met de mentor op de dagbesteding van de bewoner.

In de vrije tijd wordt er naast de activiteiten in het huis ook veel buitenshuis ondernomen: dansles, voetbalclub, dansles, catechisatie, rolstoelhockey, muziekles, loop- en bikeclub, kerkbezoek, meedoen aan een rommelmarkt, fietsdriedaagse... het is maar een greep uit de verschillende bezigheden. Samen met de open houding van de bewoners en begeleiding, geeft dit wel aan dat het Werelthuis graag midden in de maatschappij wil staan.

 

 

Het Huis

Copyright © 2014 Het Werelthuis. All rights reserved. | Websiteontwerp: PBVerbeelding.nl